Privaatrechtelijke handelingen

Het privaatrecht gaat over de rechten en plichten die burgers en/of bedrijven (instanties) onderling hebben. Het privaatrecht wordt ook wel burgerlijk recht, administratief recht of civiel recht genoemd. In het privaatrecht wordt er vanuit gegaan dat burgers uit vrije wil bepaalde handelingen verrichten en overeenkomsten sluiten waarmee de overheid niets te maken heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als u iets (ver)koopt, (ver)huurt of (uit)leent. Het privaatrecht is dan van toepassing op de koop-, huur- of leenovereenkomst.

In privaatrecht soms advocaat verplicht

Indien u in een privaatrechtelijke procedure verwikkeld raakt, dan is soms een advocaat verplicht gesteld. Of een advocaat verplicht is gesteld, hangt af van wat voor soort zaak aan de orde is en de hoogte van het bedrag van de vordering. Indien een zaak wordt behandeld door de sector “Kanton” van één van de rechtbanken in Nederland, dan is het niet verplicht gesteld om een advocaat in te schakelen.

De wetgever heeft in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaald dat partijen in sommige zaken zelf kunnen procederen zonder de rechtshulp van een advocaat. Gaat het geschil om een arbeids-, huur- of agentuurovereenkomst, dan is een advocaat niet noodzakelijk. Bij deze zaken is het niet van belang hoe hoog het bedrag van de vordering precies is. Verder is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaald dat er ook andere zaken kunnen worden aangebracht bij de sector “Kanton” van een rechtbank, indien dat in een wet is bepaald.

Naast een aantal privaatrechtelijke kwesties waarbij u zelf kunt procederen ongeacht de hoogte van de vordering, is het in het privaatrecht ook mogelijk om zelf te procederen (dus zonder inschakeling van een advocaat) bij alle vorderingen tot € 25.000,- (inclusief de rente tot de dag van de dagvaarding). Het is daarbij van ondergeschikt belang waar het privaatrechtelijk geschil (gekochte auto, lening van geld, enzovoort) over gaat, als de vordering maar beperkt blijft tot dit maximale bedrag.

Bij een onbepaalbare vordering (er is dus geen geldbedrag aan verbonden), gaat het om de vraag of er duidelijke aanwijzingen zijn of de vordering meer of minder dan
€ 25.000,- bedraagt om zodoende te bepalen of een inschakeling van een advocaat noodzakelijk is. Indien een privaatrechtelijk geschil meerdere vorderingen betreft, dan worden deze in beginsel opgeteld en vervolgens wordt beoordeeld of de totale waarde van de vorderingen hoger of lager uitvalt dan € 25.000,-.

“Bezwaar en Beroep” streeft er altijd naar om geschillen buiten rechte op te lossen door middel van bemiddeling, correspondentie, onderhandelingen, enzovoort. Echter is het niet in alle gevallen mogelijk om een zaak adequaat en naar tevredenheid op te lossen zonder tussenkomst van een burgerlijke rechter. Een privaatrechtelijke procedure is dan helaas onvermijdelijk. Indien een zaak door de sector “Kanton” van de rechtbank wordt behandeld, hoeft u dus geen (dure) advocaat in te schakelen. In dergelijke gevallen kunt u dus “Bezwaar en Beroep” raadplegen om u bij te staan. Kort samengevat behandelt de sector “Kanton” van de rechtbank de volgende zaken:

√  alle privaatrechtelijke geschillen (koop, leningen, contracten) tot € 25.000)
√  alle geschillen over arbeid (ongeacht het bedrag, dus ook boven € 25.000)
√  alle huurzaken (ongeacht het bedrag, dus ook boven € 25.000)
√  alle huurkoopzaken (ongeacht het bedrag, dus ook boven € 25.000)
√  alle pachtzaken (ongeacht het bedrag, dus ook boven € 25.000)