Wat is een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur, water en milieu. De omgevingsvergunning kan nodig zijn als u op een  bepaalde locatie iets wilt gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten, gebruiken of anderszins een activiteit wilt ontplooien met betrekking tot de (fysieke) leefomgeving. De omgevingsvergunning komt in de plaats van de vroegere bouwvergunning, reclamevergunning, sloopvergunning, uitritvergunning, kapvergunning, monumentenvergunning, aanlegvergunning, gebruiksvergunning, enzovoort.

In het geval dat u bijvoorbeeld voornemens bent om een boom te kappen vraagt u dus niet meer een separate kapvergunning aan zoals voorheen, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit “kappen”. Dit geldt voor alle activiteiten met betrekking tot de fysieke leefomgeving, althans voor alle vroegere toestemmingen die nu dus zijn opgegaan in de op 1 oktober 2010 ingevoerde omgevingsvergunning.

Indien u bijvoorbeeld een garage wenst te bouwen, maar u tegelijkertijd ook een inrit nodig heeft om uw garage met de auto te kunnen bereiken en een boom de bouw van de garage hindert, dan kunt u dus een omgevingsvergunning aanvragen ten behoeve van de activiteiten “bouwen”, “kappen” en “inrit aanleggen”. Een separate bouw-, kap- en inritvergunning bestaat dus niet meer.

Doelstelling invoering omgevingsvergunning

De invoering van de omgevingsvergunning heeft als doel om de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen, een betere dienstverlening te kunnen bieden aan burgers en bedrijven, de diverse procedures te verkorten en tegenstrijdige voorschriften te elimineren.

Wel of geen omgevingsvergunning nodig 

Indien u een bepaalde activiteit wenst uit te voeren met betrekking tot de fysieke leefomgeving, dan is het niet altijd op voorhand duidelijk of u al dan niet een omgevingsvergunning daarvoor nodig hebt. Teneinde te beoordelen of voor uw activiteit(en) een omgevingsvergunning benodigd is, kunt u een “check” uitvoeren op de website “omgevingsloket online“. Hier krijgt u ook een overzicht van welke stukken u dient mee te zenden als u besluit een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen.

Reikwijdte omgevingsvergunning

Voor een overzicht van de toestemmingen die verwerkt zijn in de omgevingsvergunning alsmede voor meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de reikwijdte van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), wordt u verwezen naar de brochure “Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning van de rijksoverheid“. Deze brochure is vervaardigd door het Ministerie van VROM. In deze publicatie is aangegeven welke wettelijke toestemmingen integreren, welke toestemmingen “aanhaken” en welke toestemmingen worden geschrapt.