Bezwaar en (hoger) beroep bij reguliere voorbereidingsprocedure

In aansluiting op de reguliere en uitgebreide procedure, kent de “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” (Wabo) twee vormen van rechtsbescherming. Tegen de besluiten die de reguliere procedure doorlopen, dient eerst een bezwaarschrift te worden ingediend als de aanvrager of derden het niet eens zijn met het besluit. Dit dient u dan wel te doen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. Vervolgens kan dan nog beroep worden ingesteld bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de omgevingsvergunning is voorbereid met de reguliere procedure, kunt u een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met een beslissing die de gemeente heeft genomen.

Zienswijze en (hoger) beroep bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Indien voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan kan zowel door de aanvrager als derden een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit binnen een termijn van zes weken. De aanvang van deze termijn is de dag waarop het ontwerp (ontwerp van de omgevingsvergunning) ter inzage is gelegd (dat is de dag nadat kennis is gegeven van het ontwerpbesluit).

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan kan geen bezwaar worden gemaakt tegen het besluit tot verlening of weigering van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Tegen besluiten die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand zijn gekomen, staat rechtstreeks beroep open bij de rechtbank en daarna hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure komt de mogelijkheid tot het naar voren brengen van een zienswijze dus in de plaats van het indienen van een bezwaarschrift. Nadat u een zienswijze heeft ingediend, wordt beoordeeld of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze kan het besluitvormende orgaan de gevraagde omgevingsvergunning alsnog weigeren, toch verlenen of andere voorschriften daaraan verbinden.

Bezwaar en (hoger) beroep bij gefaseerde aanvraag omgevingsvergunning

Indien u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft gesplitst in twee fasen (gefaseerde aanvraag), dan staat zowel tegen de eerste beschikking (verlening of weigering) als tegen de tweede beschikking bestuurlijke rechtsbescherming (bezwaar, beroep) open. Beschikkingen die in de eerste en de tweede fase tegelijkertijd in bezwaar of beroep aanhangig zijn, worden voor de behandeling in bezwaar onderscheidenlijk beroep echter aangemerkt als één besluit.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift of het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Dat betekent dus, dat het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning gewoon in werking treedt. De houder van de omgevingsvergunning kan dus beginnen met de door hem of haar gewenste activiteit. Om nou te voorkomen dat er door het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u in een spoedprocedure aan de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen.