Bezwaar en Beroep hanteert concurrerend uurtarief 

Aangezien “Bezwaar en Beroep” niet investeert in dure kantoorfaciliteiten en dergelijke, kunnen de kosten beperkt blijven. Om deze reden is het mogelijk om tegen een redelijk en concurrerend tarief de juridische diensten en expertise aan u aan te bieden.

“Bezwaar en Beroep” heeft als doelstelling de juridische diensten toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Het uurtarief bedraagt € 85,- exclusief 21% BTW. Afhankelijk van de aard en de omvang van de zaak, is het ook mogelijk om een van te voren vastgesteld bedrag met u af te spreken voor alle te verrichten werkzaamheden met betrekking tot uw zaak.

Advies op maat 

Indien u er niet voor kiest om u te laten vertegenwoordigen door “Bezwaar en Beroep” maar wel een juridische beoordeling wenst over de status en inhoud van uw zaak, dan is het mogelijk om te kiezen voor een “advies op maat”. Een “advies op maat” is dus een rapport waarin de (juridische) status van uw zaak omschreven wordt en een strategie of (plan van) aanpak dat de grootste kans van slagen heeft. Voor een “advies op maat” hanteert “Bezwaar en Beroep” een vast tarief van € 125,- exclusief 21% BTW.

Kosten (professionele) rechtsbijstand kunnen worden vergoed

De kosten voor het voeren van een procedure in bezwaar en/of (hoger) beroep of een privaatrechtelijke procedure, worden geheel of gedeeltelijk vergoed als u in het gelijk wordt gesteld. Deze vergoeding hoeft u zelf niet aan te vragen, omdat “Bezwaar en Beroep” daar zelf zorg voor draagt door middel van een daartoe bestemd formulier “Proceskosten bestuursrecht”. In ieder geval krijgt u altijd openheid van zaken welke werkzaamheden voor u verricht zijn en achteraf worden deze werkzaamheden dan ook per tijdseenheid gespecificeerd in de factuur. Overigens volstaat in sommige gevallen alleen een brief naar de betreffende (overheids)instantie of betrokkene(n) waarmee de zaak dan beëindigd is.

Kosten professionele rechtsbijstand hoeven niet aangetoond te worden

Kosten die u in verband met de behandeling van uw bezwaar en/of (hoger) beroep “redelijkerwijs” heeft moeten maken, worden op grond van het “Besluit proceskosten bestuursrecht” door het bestuursorgaan (bijvoorbeeld gemeente) vergoed als uw besluit wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid te wijten is aan dat bestuursorgaan.

Is er sprake van een dergelijke herroeping van uw besluit, dan zal beoordeeld moeten worden welke kosten u redelijkerwijs heeft gemaakt. Dit geldt slechts voor bepaalde kosten (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten), maar niet voor kosten die u maakt voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Deze kosten worden dan aan u vergoed volgens een bepaalde systematiek in het “Besluit proceskosten bestuursrecht”. Bovendien moet het inschakelen van rechtsbijstand dan wel redelijk zijn, maar op basis van vaste rechtspraak is gebleken dat het inroepen van rechtsbijstand al vrij snel als redelijk wordt aangemerkt.

Kosten rechtsbijstand worden vergoed volgens puntenstelsel

In de praktijk blijkt regelmatig dat kosten voor de beroepsmatig verleende rechtsbijstand geheel of voor een groot deel gecompenseerd worden door de toegekende vergoeding volgens het “Besluit proceskosten bestuursrecht”. Een gemiddelde bezwaar- en/of beroepsprocedure staat voor 2 punten en één punt vertegenwoordigt thans een waarde van € 496,-. Indien u dus gebruik maakt van professionele rechtsbijstand en uw besluit herroepen wordt door een onrechtmatigheid, dan ontvangt u daarvoor een vergoeding van € 992,- bij een “gemiddeld gewogen” zaak qua complexiteit. Andere kosten worden dus pas vergoed als u kunt aantonen dat deze daadwerkelijk gemaakt zijn.

Vergoeding kosten rechtsbijstand privaatrechtelijke procedure

Voor privaatrechtelijke procedures geldt een soortgelijk vergoedingssysteem als bij het bestuursrecht. Indien “Bezwaar en Beroep” dus een procedure voor u voert en u wordt in het gelijk gesteld, dan zullen de kosten voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand inzake een privaatrechtelijke procedure eveneens worden vergoed volgens een bepaald puntenstelsel.