Privaatrecht regelt het recht tussen burgers onderling

Het privaatrecht (ook wel burgerlijk recht of civiel recht genoemd) regelt het recht tussen burgers onderling, bedrijven onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen burgers en bedrijven enerzijds en “goederen” anderzijds. (dit wordt ook wel het materiële privaatrecht genoemd). Dit kunnen dan natuurlijke personen (mensen) zijn of rechtspersonen zoals een Naamloze Vennootschap (NV), een Besloten Vennootschap (BV), een vereniging of een stichting.

Het formele privaatrecht is het burgerlijk procesrecht met wet- en regelgeving over de handhaving van de materiële regels. Kenmerkend voor het privaatrecht is wel, dat betrokkenen zelf het recht dienen te “activeren”. In tegenstelling tot het publiekrecht is er dus geen “centrale instantie” die een zaak voor de rechter brengt. Indien u meent dat uw recht geschonden is, dan dient u zelf de zaak onder de aandacht van een bevoegde rechter te brengen. Het materiële civiele recht is met name te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

U verricht vrijwel iedere dag juridische handelingen

Zonder er bewust bij stil te staan verricht u vrijwel iedere dag wel een aantal juridische handelingen. Indien u bijvoorbeeld naar de plaatselijke bakker gaat om daar een brood te kopen, dan gaat u een (koop)overeenkomst met de bakker aan. De meeste afspraken die burgers onderling maken verlopen echter probleemloos, maar soms gaat het ook wel eens fout (bijvoorbeeld als de koper geen waar krijgt voor zijn geld).

Het kopen van een brood zal echter niet snel tot een juridisch, serieus conflict leiden. Dit zal echter anders zijn als uw nieuwe auto of uw koelkast kuren vertoont, de huurder de huur niet betaalt of uw werkgever u dreigt te ontslaan. Op dat moment kunnen burgers en bedrijven met elkaar in conflict raken. Als een goed gesprek niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan er een procedure volgen bij een gerechtelijke instantie. Op dat moment krijgen de betrokkenen te maken met het privaatrecht.

Privaatrecht bestaat uit meerdere rechtsgebieden

Binnen het privaatrecht bestaan voor veel zaken aparte soorten recht zoals het vermogensrecht (goederen- en verbintenissenrecht), personen- en familierecht (bijvoorbeeld huwelijk, voogdij, echtscheiding), vennootschapsrecht (bijvoorbeeld over stichtingen, verenigingen en besloten vennootschappen), huurrecht, aansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht, arbeidsrecht, enzovoort.