Rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) vullen leemte op in regelgeving

De taak van de wetgevende macht in Nederland (de regering en de Staten Generaal) is onder andere het maken van wetten. In het geval dat een wettelijk voorschrift niet geheel duidelijk of volledig is, dan vormen de rechterlijke uitspraken met betrekking tot dat voorschrift als het ware een nieuwe regel. Deze rechterlijke uitspraken worden jurisprudentie genoemd en deze uitspraken vullen in feite de leemtes op in de diverse regelgeving.

Jurisprudentie wordt ook wel gedefinieerd als een verzameling van rechterlijke uitspraken met betrekking tot de toepassing van het recht. Bij onduidelijkheden in wettelijke voorschriften wordt dus de gevormde jurisprudentie geraadpleegd om daarin een oplossing te bieden. Op grond van de geraadpleegde uitspraken, kan dan een inschatting worden gemaakt op welke wijze een bepaalde wettekst in vergelijkbare gevallen door een rechter zal worden geinterpreteerd (uitgelegd).

Jurisprudentie voor interpretatie wettelijke termen

Bij de interpretatie van wettelijke termen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn, kan jurisprudentie ook van groot belang zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de interpretatie van termen als redelijkheid, billijkheid of zorgvuldigheid. Het is dan aan de rechter om uitleg te geven wat er met dergelijke termen wordt bedoeld en hoe daaraan toepassing moet worden gegeven. Alvorens een gang naar de rechter te maken, is het dus raadzaam om eerst de van toepassing zijnde jurisprudentie te raadplegen.

Jurisprudentie bestaat uit vonnissen en rechterlijke uitspraken

Jurisprudentie bestaat uit arresten, vonnissen, rechterlijke uitspraken en beslissingen van bevoegde rechtsprekende instanties. Slechts een deel hiervan wordt gepubliceerd en voornamelijk de wat recentere jurisprudentie is meestal online te raadplegen.

Hieronder treft u enkele links (verwijzingen) aan van Bezwaar en Beroep naar websites voor het raadplegen van jurisprudentie.


Rechtspraak
Op deze website kunt u zoektermen of andere specificaties opgeven om te zoeken naar jurisprudentie.

Juridisch Wetenschappelijk Bureau
Juridisch wetenschappelijk bureau. Deze website bevat juridische informatie over onder andere wetgeving en jurisprudentie.

Nationale Ombudsman
Deze website bevat uitspraken van “De Nationale Ombudsman” over onder andere consumentenrecht.