Algemene informatieverstrekking

Informatie wordt door “Bezwaar en Beroep” alleen verstrekt als algemene informatieverschaffing. Verstrekking van de informatie is niet bedoeld als juridisch advies.

Geen aansprakelijkheid

Hoewel “Bezwaar en Beroep” streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, kan Bezwaar en Beroep geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden van de gepubliceerde informatie.

Eigendomsrechten

Behoudens voorzover anders vermeld, is “Bezwaar en Beroep” eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

Kennisname website en kopieën voor persoonlijk gebruik

Toestemming wordt door “Bezwaar en Beroep” verleend om kennis te nemen van de website en de informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken.
Ieder ander gebruik is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van “Bezwaar en Beroep”, niet toegestaan.