Voorbeeld (model) bezwaarschrift

Een bezwaarschrift dient u in te dienen bij het bestuursorgaan die het (primaire) besluit nam waartegen u wilt ageren. Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een brief van het bestuursorgaan met de mededeling dat deze is ontvangen. In het algemeen zult u nadien een uitnodiging ontvangen voor een hoorzitting. U bent echter niet verplicht om te verschijnen, maar het is wel zinvol om tijdens een hoorzitting al uw argumenten en standpunten nog eens toe te lichten en om vragen te kunnen beantwoorden van het bestuursorgaan of een onafhankelijke commissie die het bestuursorgaan adviseert.

Na de zitting doet het bestuursorgaan een uitspraak op uw bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kunt u in beginsel in beroep gaan. In de beslissing op het bezwaarschrift staat vermeld waar en binnen welke termijn u beroep kunt instellen. Een voorbeeld van een bezwaarschrift treft u hieronder aan.

UW NAAM, ADRES EN WOONPLAATS

NAAM <uw naam>
ADRES <uw adres>
POSTCODE <uw postcode>
WOONPLAATS <uw woonplaats>

AANHEF BEZWAARSCHRIFT

AAN <het besluitvormende bestuursorgaan>
T.A.V <eventueel een contactpersoon van het bestuursorgaan>
ADRES of POSTBUS <adres of postbus van het bestuursorgaan>
POSTCODE <postcode van het bestuursorgaan>

DATUM, KENMERK EN ONDERWERP BEZWAARSCHRIFT

DATUM <datum van de dag dat het bezwaarschrift gemaakt wordt>
UW KENMERK <kenmerk van het bestuursorgaan>
ONDERWERP <bezwaar of bezwaarschrift tegen het besluit met kenmerk…>

AANSPREEKTITEL BESTUURSORGAAN

Bijvoorbeeld “Geacht College”

INLEIDING BEZWAARSCHRIFT

Op ….. (dag, maand en jaartal van kennisname besluit vermelden) nam ik kennis van uw besluit met dagtekening ….. (dag, maand en jaartal van dagtekening besluit vermelden) of verzenddatum ….. (dag, maand en jaartal van verzenddatum besluit vermelden) met kenmerk ….. (kenmerk van besluit vermelden) of met referentienummer ….. (referentienummer van besluit vermelden) inzake ….. (inhoud of strekking van besluit vermelden). Een afschrift van dit besluit treft u als bijlage hierbij aan.

BEZWAARGRONDEN (motivering / onderbouwing bezwaarschrift) 

Tegen dit besluit maak ik tijdig bezwaar op basis van de volgende gronden:

Hier volgt een omschrijving van uw bezwaren (ook wel grieven, argumenten of gronden genoemd), dus een inhoudelijke weergave van de redenen waarom u het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met het betreffende besluit. U dient nauwkeurig te vermelden wat volgens u de nadelige gevolgen zijn van het besluit of welke nadelige gevolgen u voorziet. Daarbij is het ook aan te bevelen om in te gaan op de argumenten van het bestuursorgaan die het bestreden besluit genomen heeft.

Het is de bedoeling om uw bezwaarschrift kort en zakelijk te houden en zo min mogelijk in herhalingen te treden. Als u bezwaar maakt moet u aantonen dat de feiten die u aanvoert juist zijn. Het is daarom erg belangrijk om uw argumenten te ondersteunen met bijvoorbeeld rapportages van deskundigen. Alleen officieel ingediende stukken worden door een bestuursorgaan meegenomen in de uiteindelijke beslissing op het bezwaar.

Indien u naast uw inhoudelijke argumenten tegen het besluit of afzonderlijk van mening bent dat de besluitvormingsprocedure onzorgvuldig is uitgevoerd, dan kunt u dat bijvoorbeeld op de volgende wijzen motiveren: “De procedure inzake het betreffende besluit is niet zorgvuldig uitgevoerd, omdat”

• onvoldoende onderzoek is gedaan naar de persoonlijke behoeften en situatie of
• ik niet gehoord ben voorafgaand aan het besluit of
• het besluit is onvoldoende gemotiveerd of
• met vooringenomenheid is gehandeld waardoor geen sprake is van “fair play”
• enzovoort

U kunt dit gedeelte afsluiten met het verzoek aan het bestuursorgaan om u uit te nodigen voor de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. Daarbij geeft u tevens aan dat u een tijdige inzage wenst in alle stukken met betrekking tot het betreffende besluit en de behandeling van het bezwaarschrift.

Pro forma bezwaarschrift

Indien u het recht om een bezwaarschrift in te dienen niet wilt verliezen en om welke redenen dan ook niet tijdig de gronden kunt aanvoeren, dan kunt u een zogenaamd “pro forma bezwaarschrift” indienen. In dat geval volstaat dat u aangeeft tijdig bezwaar te hebben gemaakt en dat u een (nadere) termijn wenst van het bestuursorgaan om uw bezwaarschrift van een motivering of onderbouwing te voorzien.

CONCLUSIE BEZWAARSCHRIFT

Hierbij verzoek ik u het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen met een veroordeling in de kosten.

AFSLUITING BEZWAARSCHRIFT

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

BIJLAGE(N)

– Afschrift van het bestreden besluit
– Bijvoorbeeld een deskundigenrapport (indien aanwezig)
– Overige documenten en bescheiden die uw argumenten kunnen ondersteunen