Gronden bezwaarschrift later aanvoeren (pro forma bezwaarschrift)

U kunt een zogenaamd pro forma bezwaarschrift indienen, als het om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om op tijd (in beginsel is de termijn om bezwaar te maken zes weken) aan de vereisten die gelden ten aanzien van het bezwaarschrift, te voldoen. Alle stukken zijn bijvoorbeeld nog niet geheel compleet of u heeft wat meer tijd nodig om uw bezwaarschrift goed en zakelijk te onderbouwen.

In dat geval biedt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) u dus de mogelijkheid om een pro forma bezwaarschrift in te dienen, omdat anders uw bezwaarschrift niet meer (inhoudelijk) behandeld wordt. Uw bezwaarschrift wordt dan namelijk niet ontvankelijk verklaard door het bestuursorgaan. U dient dan wel aan alle overige vereisten te voldoen zoals omschreven onder het menu-item “Inhoud bezwaarschrift”, met uitzondering van uw onderbouwing waarom u het niet eens bent met het bestreden besluit (de gronden van het bezwaarschrift oftewel de motivering van het bezwaarschrift).

In de praktijk wordt vooral door professionele rechtshulpverleners op veelvuldige wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het ontbreken van de gronden in het bezwaarschrift door middel van een pro forma bezwaarschrift te ondervangen. Met een pro forma bezwaarschrift maakt u kenbaar dat u weliswaar in bezwaar gaat, maar dat u nog niet aan alle voorwaarden die gesteld worden aan de inhoud van een bezwaarschrift kunt voldoen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is daarmee veilig gesteld.

Op later tijdstip alsnog pro forma bezwaarschrift motiveren

Het bestuursorgaan zal u naar aanleiding van het pro forma bezwaarschrift, op een later tijdstip vragen naar de onderbouwing (gronden) van het bezwaarschrift. U wordt dan alsnog door het bestuursorgaan in de gelegenheid gesteld om deze onderbouwing binnen een bepaalde termijn – over het algemeen is dit twee tot vier weken – in te dienen. Door het indienen van het pro forma bezwaarschrift wordt dus tijd gecreëerd om de onderbouwing op een zorgvuldige wijze van een formulering te voorzien. Het is vanzelfsprekend dat u de alsnog geboden termijn, niet moet overschrijden.