Minimumeisen bezwaarschrift

Wat betreft de inhoud van een bezwaarschrift heeft de wetgever enkele minimumeisen gesteld waaraan voldaan dient te worden. Indien deze minimumeis niet gesteld zou worden aan de inhoud van een bezwaarschrift, dan zou de behandeling daarvan niet goed kunnen plaatsvinden. Zo dient het bezwaarschrift te worden voorzien van uw naam, uw adres, uw woon- of verblijfplaats en van een dagtekening (datum). Daarnaast dient u een omschrijving te geven van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de gronden (waarom u het niet eens bent met het besluit) van het bezwaar.

Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is, dan dient u zorg te dragen voor een vertaling. Ten slotte moet het bezwaarschrift worden voorzien van uw handtekening. Indien niet terstond aan alle eisen wordt voldaan, dan dient een bestuursorgaan op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) u in de gelegenheid te stellen om binnen een daartoe gestelde termijn een gebrek in het bezwaarschrift te herstellen.

Naam in bezwaarschrift

Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift anoniem in te dienen. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt de eis gesteld, dat het bezwaarschrift voorzien wordt van de naam van bezwaarmaker en van een ondertekening. Met de eis van ondertekening bedoelt de wetgever een handtekening. De ondertekening moet dienst doen als bewijs dat het bezwaarschrift daadwerkelijk door of namens de indiener daarvan is opgesteld. De handtekening hoeft dus niet per se van de persoon die bezwaar maakt afkomstig te zijn, omdat de bezwaarmaker namelijk vertegenwoordigd kan worden of gebruik maakt van een gemachtigde.

Adres in bezwaarschrift

Het is niet noodzakelijk dat het adres in het bezwaarschrift gelijk is aan het adres waarop de bezwaarmaker ook daadwerkelijk woont of verblijft. De indiener van het bezwaarschrift kan bijvoorbeeld voor de behandeling van de zaak een ander adres kiezen,  bijvoorbeeld dat van diens vertegenwoordiger of gemachtigde. Volgens jurisprudentie mag een emailadres niet als zijnde een “adres” worden beschouwd. Een eventuele adreswijziging tijdens de bezwaarprocedure, dient aan het behandelende bestuursorgaan kenbaar gemaakt te worden.

Dagtekening in bezwaarschrift

Uit de memorie van toelichting op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan worden afgeleid dat de dagtekening (datum) in het bezwaarschrift voor de ontvankelijkheid van minder belang is dan de datum van ontvangst of verzending, maar dat het toch zinvol is om deze te vermelden. Bij een termijnoverschrijding kan dat bijvoorbeeld uitkomst bieden als de dagtekening en de datum van ontvangst sterk verschillen.

Omschrijving (bestreden) besluit

Aan de eis dat het bestreden besluit dient te worden omschreven, kan worden voldaan door simpelweg een afschrift van dat besluit mee te zenden met het bezwaarschrift en daarnaar te verwijzen.

Gronden bezwaarschrift (motivering)

Met de gronden bedoelt de wetgever de argumenten of de onderbouwing van het bezwaarschrift, dus de redenen die de bezwaarmaker aanvoert om te bewerkstelligen dat het besluit wordt vernietigd, herroepen of gewijzigd. Aan de motivering worden niet al te hoge eisen gesteld. Een summiere aanduiding van de gronden in het bezwaarschrift is reeds voldoende. Daarnaast is het mogelijk om een zogenaamd pro forma bezwaarschrift in te dienen waarbij de bezwaarmaker de mogelijkheid moet worden geboden door het bestuursorgaan om de gronden in een later stadium aan te voeren.

Echter worden in de praktijk vaak bezwaarschriften aangetroffen met de vermelding dat het besluit in strijd is met de daaraan ten grondslag gelegde wettelijke bepalingen, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (bijvoorbeeld het zorgvuldigheids-, gelijkheids- of vertrouwensbeginsel), de overige ter zake geldende bepalingen of op een onjuiste feitelijke grondslag is gebaseerd. In jurisprudentie is bepaald, dat een dergelijke motivering in het bezwaarschrift niet beschouwd mag worden als het aanvoeren van gronden.

Aanvullen gronden bezwaarschrift tijdens hoorzitting

De indieners van een bezwaarschrift mogen tijdens de hoorzitting in het kader van de bezwaarprocedure gronden aanvoeren die zij niet eerder kenbaar hebben gemaakt. In jurisprudentie is bepaald dat uit geen enkele wet of rechtsbeginsel valt af te leiden dat gronden die niet al in bezwaarschriften worden aangevoerd, vanwege die enkele omstandigheid buiten de inhoudelijke behandeling daarvan zouden moeten blijven.