Bestuursorgaan moet bezwaarschrift doorzenden 

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is voor een bestuursorgaan de verplichting opgenomen om een verkeerd geadresseerd bezwaarschrift door te zenden naar het wel bevoegde orgaan. De opname van deze verplichting berust aldus op de gedachte dat de burger niet de dupe mag worden van de veelal complexe regelingen inzake de bevoegdheid op het gebied van de rechtsbescherming.  Deze verplichting geldt dan ook zonder enige uitzondering voor alle bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bovendien dient een bestuursorgaan zo spoedig als mogelijk een onjuist geadresseerd bezwaarschrift door te zenden aan een bestuursorgaan dat wel bevoegd is om tot behandeling daarvan over te gaan. Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat met “zo spoedig als mogelijk” in principe een termijn van niet meer dan veertien dagen wordt gehanteerd om het betreffende bezwaarschrift door te zenden naar een bestuursorgaan dat wel bevoegd is.

Tijdstip indiening bij onbevoegd orgaan bepaalt of bezwaarschrift op tijd is 

Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) is het tijdstip van indiening bij het onbevoegde bestuursorgaan bepalend voor de vraag of het bezwaarschrift al dan niet op tijd is ingediend, behoudens in het geval van een “kennelijk onredelijk gebruik” van het procesrecht. Bij een kennelijk onredelijk gebruik van het procesrecht moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat bij herhaling en met opzet een bezwaarschrift bij het onbevoegde bestuursorgaan wordt ingediend, zodat het niet tijdig indienen in dergelijke gevallen voor rekening van de bezwaarmaker komt.

Indien een bezwaarschrift wordt ingediend bij een onbevoegd bestuursorgaan, dan wordt het – nadat daarop de datum van ontvangst door het bestuursorgaan is aangetekend – zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het bestuursorgaan dat wel bevoegd is tot het in behandeling nemen van het bezwaarschrift. Gelijktijdig met de doorzending van het bezwaarschrift, wordt daarvan door het onbevoegde bestuursorgaan mededeling gedaan aan de afzender. Het toezenden van een bezwaarschrift naar een onbevoegd bestuursorgaan, leidt in beginsel dus niet tot een “niet ontvankelijkverklaring” daarvan.