Hoorplicht essentieel onderdeel in bezwaarprocedure

De hoorplicht vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarschriftprocedure. In de memorie van toelichting wordt het belang van het horen aangevoerd. Volgens deze toelichting moeten belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om mondeling hun mening te verkondigen bij het bestuursorgaan, omdat niet iedereen in staat is zijn of haar gedachten goed te formuleren op papier.

Het “horen” kan er ook toe dienen om nadere informatie van belanghebbenden ter beschikking te krijgen. Daarnaast is er door het  houden van een hoorzitting de gelegenheid om naar een oplossing van de problemen te zoeken. Voorts is in de memorie van toelichting omschreven dat door de uitwisseling van informatie en wederzijdse standpunten, het vertrouwen van de burger in de overheid kan worden versterkt.

Geen hoorplicht bestuursorgaan in bezwaarprocedure  

In de volgende gevallen is een bestuursorgaan niet verplicht te horen in bezwaar

• bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk is
• bezwaarschrift kennelijk ongegrond is
• belanghebbenden zelf verklaren dat zij niet gehoord willen worden
• bezwaar gehonoreerd wordt zonder belangen andere belanghebbenden te schaden

Mededeling hoorplicht aan belanghebbenden in bezwaarprocedure

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dienen belanghebbenden in de gelegenheid te worden gesteld om te worden gehoord, voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte en de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Onder omstandigheden kan het daarnaast gewenst zijn ook andere belanghebbenden van de hoorzitting op de hoogte te stellen. Bij een grote groep belanghebbenden kan mededeling in een publicatieblad de aangewezen weg zijn.

Uitvoering hoorplicht in bezwaarprocedure

Het horen dient te worden uitgevoerd door een persoon die niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest of door meerdere personen van wie de meerderheid – onder wie degene die het horen leidt – niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken is geweest, tenzij het horen wordt gedaan door of mede door het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan. Voor zover niet bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, besluit het bestuursorgaan of het horen in het openbaar of in besloten kring plaatsvindt.

Verder worden belanghebbenden in elkaars aanwezigheid gehoord. Ambtshalve of op verzoek kunnen belanghebbenden afzonderlijk worden gehoord als aannemelijk is dat gezamenlijk horen een zorgvuldige behandeling zal belemmeren of dat tijdens het horen feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen is geboden.

Feiten en/of omstandigheden ná het horen

Wanneer na het horen aan het bestuursorgaan feiten of omstandigheden bekend worden die voor de op het bezwaar te nemen besluit van aanmerkelijk belang kunnen zijn, dan wordt dit aan belanghebbenden meegedeeld en dan worden zij in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.