Bezwaarschrift schriftelijk intrekken

Een door u ingediend bezwaarschrift kunt u ook weer zelf intrekken en indien u besluit tot het intrekken daarvan, dan dient u dat volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wel schriftelijk te doen. Een dergelijke intrekking hoeft u echter niet te onderbouwen (motiveren is dus niet verplicht). Het is dus niet nodig dat u aan het betreffende bestuursorgaan vermeldt waarom u het bezwaarschrift intrekt. De reden waarom een bezwaarschrift schriftelijk ingetrokken dient te worden, is gelegen in het feit dat voorkomen dient te worden dat er onzekerheid kan ontstaan over de vraag of de indiener van het bezwaarschrift het bezwaar wenst voort te zetten of juist wenst in te trekken.

Bezwaarschrift mondeling intrekken tijdens hoorzitting

Het bezwaarschrift intrekken mag alleen mondeling plaatsvinden, indien dit tijdens de hoorzitting in het kader van de bezwaarprocedure gebeurt. Een mondelinge intrekking van het bezwaarschrift tijdens de hoorzitting is toegestaan, omdat er dan nog van mag worden uitgegaan dat daarvan in het verslag van het horen melding zal worden gemaakt. Door de intrekking wordt het primaire (oorspronkelijke) besluit rechtens onaantastbaar (onherroepelijk), aangezien er geen rechtsmiddel meer tegen open staat.

Intrekken bezwaarschrift kan niet worden teruggedraaid

Een bevoegd gedane intrekking van een bezwaarschrift kan na afloop van de termijn om bezwaar te maken niet meer ongedaan gemaakt worden, tenzij er sprake is van aan betrokkene niet toe te rekenen omstandigheden waar hij in een situatie van dwaling verkeerde of blijkt van dwang of bedrog van enige zijde om betrokkene te bewegen het (hoger) beroep in te trekken.

In deze zin had de hoogste bestuursrechter zich uitgesproken in een zaak waarbij het beroepschrift was ingetrokken. inherent aan deze uitspraak zal dat ook van toepassing zijn op een ingetrokken bezwaarschrift, maar dan als de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift verlopen is in plaats van de termijn om beroep in te stellen.

Bezwaarschrift gedeeltelijk intrekken

Een bezwaarschrift intrekken kan ook met betrekking tot een bepaald gedeelte daarvan. In de praktijk wordt zelfs aangenomen dat (afzonderlijke) gronden in het bezwaarschrift kunnen worden ingetrokken. Deze gronden behoeven dan niet meer behandeld en besproken te worden en dat bevordert weer een efficiënte afhandeling van het bezwaar.