Termijn voor indienen bezwaarschrift bedraagt zes weken

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zes weken, tenzij daarvoor in een andere wet in formele zin een afwijkende termijn daarvoor is opgenomen.

Bekendmaking besluit door toezending, uitreiking of openbare kennisgeving

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het (te bestrijden) besluit “op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt is”, aldus de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bekendmaking van besluiten op de voorgeschreven wijze geschiedt door toezending of uitreiking ervan aan de belanghebbende, dan wel, in bepaalde gevallen, door openbare kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op andere geschikte wijze. Geschiedt de bekendmaking door toezending aan de belanghebbende, dan zal de dag na die van de verzending de eerste dag van de termijn zijn. Doorgaans is dit ook de dag waarop men het besluit per post ontvangt.

Mededelingsplicht besluiten aan andere belanghebbenden

Indien een besluit naast de geadresseerde ook andere belanghebbenden betreft, dan moet zo spoedig mogelijk – na de bekendmaking van het besluit aan de geadresseerde – daarvan mededeling worden gedaan aan deze belanghebbenden. Aangezien ook voor deze belanghebbenden de dag na de toezending of uitreiking van het besluit aan de geadresseerde de eerste dag van de termijn is, kan er tussen hen en de geadresseerde een klein verschil ontstaan in de lengte van de termijn om bezwaar te maken. Gelet op de lengte van de bezwaartermijn, weegt dit nadeel niet op tegen het voordeel dat de termijn voor alle belanghebbenden op dezelfde dag eindigt hetgeen – uitgaande van één dag van verzending – van groot belang is met het oog op de rechtszekerheid.

Tijdige indiening bezwaarschrift per post

Een bezwaarschrift is volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in ieder geval tijdig ingediend, als het vóór het einde van de bezwaartermijn door het bestuursorgaan is ontvangen. Bij verzending per post is een bezwaarschrift eveneens tijdig ingediend, indien het bezwaarschrift vóór het einde van de bezwaartermijn ter post is bezorgd én het niet later dan één week na afloop van de bezwaartermijn door het bestuursorgaan is ontvangen.

Afwijken termijn om bezwaarschrift in te dienen

Bestuursorganen mogen niet van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift afwijken. De lengte van de bezwaartermijn alsmede het gevolg dat intreedt bij het te laat indienen van een bezwaarschrift (niet ontvankelijk), zijn van een zogenaamde openbare orde. Dat wil zeggen, dat het bestuursorgaan dus niet bevoegd is om een te laat ingediend bezwaarschrift alsnog ontvankelijk te verklaren, tenzij er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding (overmacht). De bestuursrechter dient dan ook ambtshalve te toetsen of het bezwaarschrift tijdig is ingediend.