Uitkomsten beslissing op bezwaar

In het besluit op het bezwaarschrift (verder te noemen: “beslissing op bezwaar”) kan het ingediende bezwaarschrift niet ontvankelijk, ontvankelijk en (gedeeltelijk) gegrond of ontvankelijk en (gedeeltelijk) ongegrond worden verklaard.

Bezwaarschrift niet ontvankelijk

Indien uw bezwaarschrift niet ontvankelijk wordt verklaard, dan wordt er geen inhoudelijk oordeel gegeven op de door u aangevoerde bezwaren. Dit gebeurt onder andere in het geval dat u het bezwaarschrift te laat indient, als uw belangen niet rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken zijn (u bent dan geen belanghebbende volgens de Algemene wet bestuursrecht), als het een situatie betreft waarbij het niet mogelijk is om bezwaar te maken (zo kunt u bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen een wet of een beleidsregel), als u geen reden(en) heeft gegeven waarom u bezwaar maakt (uw bezwaarschrift heeft dan een motiveringsgebrek) of als u anderszins niet aan de (formele) vereisten voldoet.

Bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond

Indien uw bezwaarschrift ontvankelijk wordt verklaard, dan volgt er dus een inhoudelijk oordeel van het betreffende bestuursorgaan. In het geval uw bezwaarschrift ongegrond word verklaard (u wordt dan als bezwaarmaker in het ongelijk gesteld, uw bezwaar wordt dus afgewezen), zal het bestreden besluit in het algemeen (ongewijzigd) in stand blijven.

Bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond

In het geval dat uw bezwaarschrift ontvankelijk alsmede gegrond wordt verklaard, (u wordt dan als bezwaarmaker in het gelijk gesteld, uw bezwaar wordt dus toegewezen), zal het bestreden besluit in het algemeen herroepen worden en voor zover nodig wordt daarvoor in de plaats een nieuw besluit genomen. Het is immers niet altijd noodzakelijk om een nieuw (primair) besluit te nemen, omdat sommige gebreken in de primaire besluitvorming hersteld kunnen worden in de beslissing op bezwaar.

Bezwaarschrift ontvankelijk een gedeeltelijk (on)gegrond

Ten slotte is het mogelijk dat u bezwaarschrift gedeeltelijk (on)gegrond wordt verklaard. In dat geval wordt u dus gedeeltelijk in het (on)gelijk gesteld en een deel van uw bezwaren wordt toegewezen en alle overige bezwaren afgewezen. Het is dan zowel mogelijk dat het bestreden besluit in stand blijft (bijvoorbeeld met een verbeterde motivering) als dat het besluit herroepen wordt en voor zover  nodig daarvoor in de plaats een nieuw besluit volgt.