Bekendmaking en inwerkingtreding beslissing op bezwaar

Het besluit op het bezwaarschrift (verder te noemen: “beslissing op bezwaar”) dient bekend gemaakt te worden aan “degene tot wie zij is gericht”. Onder “degenen tot wie zij is gericht” komen enerzijds in aanmerking de personen die bezwaar hebben gemaakt en anderzijds de personen om wiens rechten of verplichtingen het gaat.

De personen die bezwaar hebben gemaakt en de personen om wiens rechten of verplichtingen het gaat kunnen samenvallen, maar dat hoeft niet per se. Indien bijvoorbeeld een derde bezwaar maakt tegen een verleende vergunning aan een ander, dan zijn die derde en de vergunninghouder te beschouwen als “degenen tot wie de beslissing op bezwaar is gericht”. Aan deze personen zal dan ook gelijktijdig de beslissing op bezwaar bekend gemaakt dienen te worden.

Indien het om een beslissing op bezwaar gaat dat niet tot één of meer belanghebbenden is gericht, dan vindt de bekendmaking daarvan op dezelfde wijze plaats als waarop het (onderliggende) besluit bekend is gemaakt. Indien een belanghebbende zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, dan zal de bekendmaking van de beslissing op bezwaar door tussenkomst van die gemachtigde dienen plaats te vinden. Wat betreft het tijdstip van de inwerkingtreding kan worden opgemerkt, dat dit tijdstip samenvalt met het tijdstip van de bekendmaking van de beslissing op bezwaar. Nadat een beslissing op bezwaar is bekend gemaakt, treedt het dus direct in werking.

Mededeling beslissing op bezwaar aan indieners zienswijzen

Aan “andere belanghebbenden” dan degenen aan wie de beslissing op bezwaar bekend wordt gemaakt, dient een mededeling daarvan gedaan te worden. Die “andere belanghebbenden” zijn degenen die in de bezwaarschriftprocedure of bij de voorbereiding van het primaire (oorspronkelijke) besluit, hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Het belang van de naleving van het doen van de desbetreffende mededeling, is gelegen in het recht van die “andere belanghebbenden” om tegen de beslissing op bezwaar tijdig beroep te kunnen instellen.

In beslissing op bezwaar staat vermeld dat (hoger) beroep mogelijk is

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is voor bestuursorganen de plicht opgenomen om bij de bekendmaking aan belanghebbenden van de beslissing op bezwaar, tevens kenbaar te maken bij welke rechterlijke instantie (hoger) beroep kan worden ingesteld.

Aan degenen die in de bezwaarschriftprocedure of bij de voorbereiding van het primaire (oorspronkelijke) besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht (“andere belanghebbenden), dienen eveneens de beslissing op bezwaar kenbaar te worden gemaakt. Daarbij dient vooral op duidelijke wijze vermeld te worden wanneer de bekendmaking van de beslissing op bezwaar  plaatsvond, aangezien dat tijdstip bepalend is voor de aanvang (en het einde) van de beroepstermijn.