Beslistermijn beschikking in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De termijn waarbinnen een bestuursorgaan een besluit op uw aanvraag moet nemen, is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin is bepaald, dat een beschikking dient te worden gegeven binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of, bij het ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

Redelijke termijn is verstreken na acht weken

Wat onder een redelijke termijn moet worden verstaan, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) gaat ervan uit dat een redelijke termijn in ieder geval is verstreken wanneer binnen acht weken geen besluit op uw aanvraag is genomen door het bestuursorgaan, tenzij er sprake is van een verdaging van het besluit.
Het is dus altijd zaak om eerst in de van toepassing zijnde wet te kijken binnen welke termijn het bestuursorgaan op uw aanvraag om een bepaalde vergunning of ontheffing moet beslissen. Is deze termijn niet genoemd in die wet, dan moet worden teruggevallen op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) waarin dus is bepaald dat het bestuursorgaan in dat geval binnen een redelijke termijn moet besluiten (nooit langer dan acht weken).

Mededelingsplicht bestuursorgaan

Indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven, dan deelt het bestuursorgaan dit aan de aanvrager mee en daarbij wordt een zo kort mogelijke termijn genoemd waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien. Bij het van toepassing zijn van een redelijke termijn, deelt het bestuursorgaan eveneens binnen deze termijn aan de aanvrager mee binnen welke termijn de beschikking tegemoet gezien kan worden als het niet tijdig kan besluiten op de aanvraag.

Extra termijn en opschorting voor beslistermijn beschikking

Een beslistermijn voor het geven van een beschikking wordt echter opgeschort, wanneer aan de aanvrager een extra termijn wordt gegund om de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. De opschorting loopt van de dag waarop de uitnodiging om de aanvraag te completeren uitgaat tot de dag waarop het antwoord binnenkomt of de termijn die voor het aanvullen was gegund, ongebruikt is verstreken. 

Ambtshalve besluiten

Een groot aantal besluiten van bestuursorganen zijn zogenaamde ambtshalve besluiten. Ambtshalve besluiten zijn besluiten waaraan geen aanvraag van een belanghebbende aan ten grondslag ligt. Voor deze besluiten gelden dan ook geen wettelijke beslistermijnen.