Besluiten treden pas in werking na bekendmaking

Naast de voorbereiding en het nemen van een besluit, dient de bekendmaking van een besluit plaats te vinden om het besluit in werking te kunnen laten treden. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is namelijk beschreven dat een besluit niet in werking treedt alvorens het is bekend gemaakt. Deze bepaling geldt echter niet voor algemeen verbindende voorschriften (wetten, regelingen, verordeningen en dergelijke).

De bekendmaking van een besluit is dus een vereiste voor de inwerkingtreding daarvan, maar het niet of niet op de juiste wijze bekend maken van een besluit hoeft niet altijd te leiden tot het niet in werking treden van het besluit. Het heeft geen gevolg voor de werking van het besluit als alle belanghebbenden voldoende van het besluit op de hoogte waren of als om een andere reden niemand is geschaad door de onjuiste bekendmaking van het besluit.

Bekendmaking besluit door toezending of uitreiking

De bekendmaking van een besluit die tot één of meer belanghebbenden gericht is, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Indien de bekendmaking van het besluit niet op deze wijze kan geschieden, dan geschiedt zij op een andere geschikte wijze, aldus de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Mededeling besluit aan indieners zienswijze

Verder is in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregeld dat tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van een besluit, mededeling wordt gedaan aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Bij de mededeling van een besluit wordt tevens vermeld wanneer en hoe de bekendmaking van dat besluit heeft plaatsgevonden.

Mogelijkheden bezwaar en beroep kenbaar maken

Bij de mededeling van het besluit moet tevens melding worden gemaakt dat het maken van bezwaar of het instellen van beroep mogelijk is. Daarbij moet worden aangegeven voor wie, binnen welke termijn en bij welke instantie een bezwaarschrift kan worden ingediend of bij welke rechtbank beroep kan worden ingesteld tegen het desbetreffende besluit.