Definitie van “instellen van beroep”

Volgens de definitie in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder het instellen van beroep verstaan: “het instellen van administratief beroep, dan wel van beroep bij een administratieve rechter”. Vervolgens wordt onder het instellen van administratief beroep verstaan: “het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid voorziening tegen een besluit te vragen bij een ander bestuursorgaan dan hetwelk het besluit heeft genomen”.

Beroep wordt ingesteld door middel van een beroepschrift 

U kunt beroep instellen bij de rechtbank door middel van een brief (schriftelijk dus) waarin u gronden (argumenten, grieven) aanvoert waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar. Deze “brief”, wordt dus een beroepschrift genoemd.

Niet altijd eerst een bezwaarschrift voorafgaand aan beroep

Overigens is het niet in alle gevallen vereist dat eerst een bezwaarschrift moet worden ingediend tegen een besluit van een bestuursorgaan alvorens beroep bij de rechtbank kan worden ingesteld. Het kan dus ook gaan om een zogenaamd primair (oorspronkelijk) besluit waartegen u direct kunt ageren bij de rechtbank. Dit is het geval bij een besluit dat is voorbereid door middel van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), aangezien in het kader van deze “Uitgebreide Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV)” de mogelijkheid bestaat om een zienswijze naar voren te brengen.

Een bezwaarschrift hoeft ook niet eerst ingediend te worden als het besluit in administratief beroep is genomen, het besluit aan goedkeuring is onderworpen of een goedkeuring of een weigering daarvan inhoudt. Een bezwaarschrift is ook niet vereist in het geval dat een bestuursorgaan niet tijdig beslist. In het kader van de wet dwangsom en beroep kan dan direct beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

Wanneer kunt u beroep instellen

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald, dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de rechtbank. Er dient dus sprake te zijn van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en u dient daarnaast tevens een belanghebbende te zijn in de zin van dezelfde wet (Awb).

Bepaalde besluiten uitgesloten van beroep 

Ook al is er sprake van een besluit en bent u belanghebbende, dan is het echter in bepaalde gevallen toch niet mogelijk om tegen bepaalde besluiten te ageren bij de rechtbank. Zo kan er bijvoorbeeld geen beroep worden ingesteld tegen een besluit met als inhoud een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, een besluit met als inhoud de intrekking of de vaststelling van de inwerkingtreding van een algemeen verbindend voorschrift of een beleidsregel, een besluit waartegen beroep bij een andere administratieve rechter kan of kon worden ingesteld of een besluit waartegen administratief beroep kan worden ingesteld of door de belanghebbende kon worden ingesteld. In ieder geval dient wel altijd in het besluit te worden aangegeven of u beroep kunt instellen bij een rechtbank en zo ja, bij welke rechtbank u dat dan dient te doen en binnen welke termijn dit dient te gebeuren.

Uitsluiting van het recht om in beroep te gaan 

Naast de besluiten waartegen niet in beroep kan worden gegaan, kan een belanghebbende eveneens geen beroep instellen bij de rechtbank als deze redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen in het kader van de Uitgebreide Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) naar voren heeft gebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld.

Indienen beroepschrift schorst werking besluit niet op

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Het bestreden besluit blijft dus gewoon van toepassing. Aan het in behandeling nemen van een beroepschrift zijn wel kosten verbonden (griffierecht).

Machtiging om namens u beroepschrift in te dienen

Indien u zelf geen beroepschrift wenst in te dienen of anderszins daartoe niet gelegen bent, dan is het mogelijk om iemand anders schriftelijk te machtigen om namens u een beroepschrift in te dienen. De gemachtigde dient deze machtiging te kunnen overleggen, zodat altijd kan worden gecontroleerd of diegene daadwerkelijk tot het indienen van een beroepschrift gemachtigd is. Het is daarom raadzaam om de machtiging altijd tegelijk met het beroepschrift mee te zenden.

Inzagerecht beroepdossier

Alvorens u begint aan het beroepschrift is het raadzaam om eerst het gehele dossier in te zien en te bestuderen, aangezien u daar ook recht op heeft. Door de inzage kunt u bijvoorbeeld checken of alle stukken aanwezig zijn in het dossier en als er stukken ontbreken of niet juist zijn, dan kunt u daar melding van maken bij de rechtbank. De rechtbank zal uw constatering(en) dienen te onderzoeken en hun bevindingen daarop aan u moeten meedelen.

De behandeling van uw beroep

In eerste instantie wordt door de rechtbank beoordeeld of u als belanghebbende kunt worden aangemerkt en of u het beroepschrift op de juiste wijze en tijdig heeft ingediend. In dat geval wordt uw beroepschrift ontvankelijk verklaard waarna een inhoudelijke beoordeling kan plaatsvinden. Vervolgens kunt u worden uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank waarin u het een en ander nog eens mondeling kunt toelichten.

Met een beroepsprocedure wordt bedoeld, dat een overheidsbesluit binnen bepaalde wettelijke termijnen en volgens bepaalde procedureregels leidt tot een toets of het besluit al dan niet rechtmatig tot stand gekomen is. In tegenstelling tot een bezwaarschriftprocedure waarbij een “volledige bestuurlijke heroverweging” plaatsvindt door het besluitvormende bestuursorgaan, toetst de rechtbank slechts of het desbetreffende besluit op een rechtmatige wijze genomen is. De rechtbank zal dus beoordelen of het bestreden besluit door het bestuursorgaan op een juiste wijze is getoetst aan de van toepassing zijnde regelgeving.