Voorbeeld (model) beroepschrift

Een beroepschrift dient u in te dienen bij de sector bestuursrecht van de betreffende rechtbank. Na ontvangst van uw beroepschrift krijgt u een brief van de rechtbank met de mededeling dat deze is ontvangen. In deze brief zal ook vermeld staan dat griffierecht betaald dient te betalen. Zorg dat u dit tijdig betaalt, anders wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen (niet ontvankelijk verklaard).

Vervolgens ontvangt u nadien een uitnodiging om naar de zitting op de rechtbank te komen. U bent echter niet verplicht om te verschijnen, maar het is wel zinvol om tijdens een zitting alle argumenten nog eens toe te lichten en vragen te kunnen beantwoorden van de rechtbank. Na de zitting doet de rechtbank in het algemeen een uitspraak binnen zes weken. Als u het niet eens bent met de uitspraak, dan kunt u in hoger beroep gaan. In de uitspraak van de rechtbank staat vermeld waar en binnen welke termijn u hoger beroep kunt instellen. Een voorbeeld van een beroepschrift treft u hieronder aan.

UW NAAM, ADRES EN WOONPLAATS

NAAM <uw naam>
ADRES <uw adres>
POSTCODE <uw postcode>
WOONPLAATS <uw woonplaats>

AANHEF BEROEPSCHRIFT

AAN <sector bestuursrecht van de bevoegde rechtbank>
T.A.V <eventueel een contactpersoon van de rechtbank>
ADRES of POSTBUS <adres of postbus van de rechtbank>
POSTCODE EN PLAATS <postcode en plaats van de rechtbank>

DATUM, KENMERK EN ONDERWERP BEROEPSCHRIFT

DATUM <datum van de dag waarop het beroepschrift gemaakt wordt>
UW KENMERK <uw kenmerk>
ONDERWERP <beroepschrift tegen het besluit met kenmerk …..>

AANSPREEKTITEL RECHTBANK 

Edelachtbare heer/vrouwe,

INLEIDING BEROEPSCHRIFT

Op ….. (dag, maand en jaartal omschrijven) nam ik kennis van het besluit (doorgaans zal het om een besluit op uw bezwaarschrift gaan, tenzij rechtstreeks beroep van toepassing is) met dagtekening ….. (dag, maand en jaartal omschrijven) of verzenddatum ….. (dag, maand en jaartal omschrijven) met het volgende kenmerk ….. (kenmerk vermelden) of met het volgende referentienummer ….. (referentienummer vermelden). Een afschrift van dit besluit treft u als bijlage hierbij aan.

OMSCHRIJVING BEROEPSGRONDEN (motivering/onderbouwing beroep)

Tegen dit besluit stel ik tijdig beroep in op basis van de volgende gronden:

Hier volgt een omschrijving van uw beroepsgronden (argumenten, grieven), dus een inhoudelijke weergave van de redenen waarom u het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met het betreffende besluit. U dient nauwkeurig te vermelden wat volgens u de nadelige gevolgen zijn van het besluit of welke nadelige gevolgen u voorziet. Daarbij is het ook aan te bevelen om in te gaan op de argumenten van het bestuursorgaan die het bestreden besluit genomen heeft.

Het is de bedoeling om uw beroepschrift kort en zakelijk te houden en zo min mogelijk in herhalingen te treden. Als u beroep instelt moet u aantonen dat de feiten die u aanvoert juist zijn. Het is daarom erg belangrijk om uw argumenten te ondersteunen met bijvoorbeeld rapportages van deskundigen. Alleen officieel ingediende stukken worden door de rechter meegenomen in de uiteindelijke beslissing.

Indien u naast uw inhoudelijke argumenten tegen het besluit of afzonderlijk van mening bent dat de besluitvormingsprocedure onzorgvuldig is uitgevoerd, dan kunt u dat bijvoorbeeld op de volgende wijzen motiveren: “De procedure inzake het betreffende besluit is niet zorgvuldig uitgevoerd, omdat”

• onvoldoende onderzoek is gedaan naar persoonlijke behoeften/situatie of
• ik niet gehoord ben voorafgaand aan het besluit of
• het besluit is onvoldoende gemotiveerd of
• met vooringenomenheid is gehandeld waardoor geen sprake is van “fair play”
• enzovoort

Pro forma beroepschrift

Indien u het recht om een beroepschrift in te dienen niet wilt verliezen en om welke redenen dan ook niet tijdig de gronden kunt aanvoeren, dan kunt u een zogenaamd “pro forma beroepschrift” indienen. In dat geval volstaat dat u onder de subkop “beroepsgronden” aangeeft dat u tijdig beroep instelt en dat u een (nadere) termijn wenst van de rechtbank om uw beroepschrift van een motivering of onderbouwing te voorzien.

CONCLUSIE BEROEPSCHRIFT

Hierbij verzoek ik u het beroepschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen met een veroordeling in de kosten.

AFSLUITING BEROEPSCHRIFT

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

BIJLAGE(N)

– Afschrift van het bestreden besluit
– Bijvoorbeeld een deskundigenrapport (indien aanwezig)
– Overige documenten en bescheiden die uw argumenten kunnen ondersteunen