Gronden beroepschrift later aanvoeren (pro forma beroepschrift)

U kunt een zogenaamd pro forma beroepschrift indienen, als het om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om op tijd (in beginsel is de termijn om beroep in te stellen zes weken) aan de vereisten die gelden ten aanzien van het beroepschrift, te voldoen. Alle stukken zijn bijvoorbeeld nog niet geheel compleet of u heeft wat meer tijd nodig om uw beroepschrift goed en zakelijk te onderbouwen.

In dat geval biedt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) u dus de mogelijkheid om een pro forma beroepschrift in te dienen, omdat anders uw beroepschrift niet meer (inhoudelijk) behandeld wordt. Uw beroepschrift wordt dan namelijk niet ontvankelijk verklaard door de rechtbank. U dient dan wel aan alle overige vereisten te voldoen zoals omschreven onder het menu-item “Inhoud beroepschrift”, met uitzondering van uw onderbouwing waarom u het niet eens bent met het bestreden besluit (de gronden van het beroep oftewel de motivering van het beroepschrift).

In de praktijk wordt vooral door professionele rechtshulpverleners op veelvuldige wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het ontbreken van de gronden in het beroepschrift door middel van een pro forma beroepschrift te ondervangen. Met een pro forma beroepschrift maakt u kenbaar dat u weliswaar in beroep gaat, maar dat u nog niet aan alle voorwaarden die gesteld worden aan een beroepschrift kunt voldoen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift is daarmee veilig gesteld.

Op later tijdstip alsnog pro forma beroepschrift motiveren

De rechtbank zal u naar aanleiding van het pro forma beroepschrift, op een later tijdstip vragen naar de onderbouwing (gronden) van het beroepschrift. U wordt dan alsnog door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om deze onderbouwing binnen een bepaalde termijn – over het algemeen is dit twee tot vier weken – in te dienen. Door het indienen van het pro forma beroepschrift wordt dus tijd gecreëerd om de onderbouwing op een zorgvuldige wijze van een formulering te voorzien. Het is vanzelfsprekend dat u de alsnog geboden termijn, niet moet overschrijden.