Beroep schriftelijk intrekken

Een door u ingesteld beroep kunt u ook weer zelf intrekken en indien u daartoe besluit, dan dient u dat volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) schriftelijk te doen. Een dergelijke intrekking hoeft u niet van een onderbouwing te voorzien (een motivering is dus niet vereist). Het is dus niet nodig dat u aan de rechtbank vermeldt waarom u tot intrekking overgaat. De reden waarom een beroepschrift schriftelijk ingetrokken dient te worden, is gelegen in het feit dat voorkomen dient te worden dat er onzekerheid kan ontstaan over de vraag of de insteller van het beroep de procedure wenst voort te zetten of juist wenst in te trekken.

Beroep mondeling intrekken tijdens hoorzitting

Het beroep intrekken mag alleen mondeling plaatsvinden, indien dit tijdens de zitting van de rechtbank plaatsvindt. Een mondelinge intrekking tijdens de zitting bij de rechtbank is toegestaan, omdat er dan nog van mag worden uitgegaan dat daarvan in het verslag van het horen melding zal worden gemaakt. Door de intrekking wordt het primaire (oorspronkelijke) besluit rechtens onaantastbaar (onherroepelijk), aangezien er geen rechtsmiddel meer tegen open staat.

Intrekking beroep kan niet worden teruggedraaid

Een bevoegd gedane intrekking kan na afloop van de termijn om beroep in te stellen niet meer ongedaan gemaakt worden, tenzij er sprake is van aan betrokkene niet toe te rekenen omstandigheden waar hij in een situatie van dwaling verkeerde of blijkt van dwang of bedrog van enige zijde om betrokkene te bewegen tot intrekking over te gaan. In deze zin had de hoogste bestuursrechter zich uitgesproken in een zaak waarbij het beroepschrift was ingetrokken.

Beroep gedeeltelijk intrekken

Een beroep(schrift) intrekken kan ook met betrekking tot een bepaald gedeelte daarvan. In de praktijk wordt zelfs aangenomen dat (afzonderlijke) gronden kunnen worden ingetrokken. Deze gronden behoeven dan niet meer behandeld en besproken te worden en dat bevordert weer een efficiënte afhandeling van het beroep.