Termijn voor instellen beroep is zes weken

De termijn voor het instellen van beroep bedraagt volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zes weken, tenzij in een andere wet in formele zin een afwijkende termijn daarvoor is opgenomen.

Beroep bij niet tijdig beslissen bestuursorgaan (wet dwangsom en beroep)

Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit (wet dwangsom en beroep) dan wel het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende beschikking, dan is het niet aan een termijn van zes weken gebonden. Het beroepschrift kan dan worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van rechtswege verleende beschikking bekend te maken én twee weken zijn verstreken na de dag waarop een belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

In het geval dat redelijkerwijs niet van een belanghebbende kan worden gevergd dat hij het bestuursorgaan in gebreke stelt, dan kan het beroepschrift worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen. Ondanks het ontbreken van de termijn van zes weken om beroep in te stellen als een bestuursorgaan niet tijdig een besluit heeft genomen op uw aanvraag, betekent dit niet dat de termijn ongelimiteerd is. Het beroep zal namelijk niet ontvankelijk worden verklaard, indien u het beroepschrift onredelijk laat indient.

Bekendmaking besluit door toezending, uitreiking of openbare kennisgeving

De termijn om beroep in te stellen begint te lopen met ingang van de dag na die waarop het (te bestrijden) besluit “op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt”, aldus de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Bekendmaking van besluiten op de voorgeschreven wijze geschiedt door toezending of uitreiking ervan aan de belanghebbende, dan wel, in bepaalde gevallen, door openbare kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad of op andere geschikte wijze. Geschiedt de bekendmaking door toezending aan de belanghebbende, dan zal de dag na die van de verzending de eerste dag van de termijn zijn. Doorgaans is dit ook de dag waarop men het besluit per post ontvangt.

Mededelingsplicht besluiten aan andere belanghebbenden

Indien een besluit naast de geadresseerde ook andere belanghebbenden betreft, moet aan deze belanghebbenden zo spoedig mogelijk na de bekendmaking mededeling worden gedaan van het besluit. Omdat ook voor deze belanghebbenden de dag na de toezending of uitreiking van het besluit aan de geadresseerde de eerste dag van de termijn is, kan er tussen hen en de geadresseerde een klein verschil ontstaan in de lengte van de termijn. Gezien ook de lengte van de termijn weegt dit nadeel niet op tegen het voordeel dat de termijn voor alle belanghebbenden op dezelfde dag eindigt hetgeen, uitgaande van één dag van verzending, van groot belang is met het oog op de rechtszekerheid.

Tijdige indiening beroepschrift per post

Een beroepschrift is volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) altijd tijdig ingediend, als het vóór het einde van de termijn om beroep in te stellen is ontvangen. Bij verzending per post is een beroepschrift eveneens tijdig ingediend als het beroepschrift vóór het einde van de termijn ter post is bezorgd én het niet later dan één week na afloop van de termijn om beroep in te stellen, door de rechtbank is ontvangen.