Doorzendplicht beroepschrift onbevoegd orgaan en onbevoegde rechter 

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is voor een onbevoegd bestuursorgaan of voor een onbevoegde rechter de verplichting opgenomen om een verkeerd geadresseerd beroepschrift door te zenden naar het wel bevoegde orgaan. De opname van deze verplichting berust op de gedachte dat de burger niet de dupe mag worden van de veelal ingewikkelde regelingen met betrekking tot de bevoegdheid op het gebied van de rechtsbescherming. Deze verplichting geldt dan ook zonder enige uitzondering voor alle bestuursorganen en alle rechters.

Bovendien dient een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegde rechter zo spoedig als mogelijk een onjuist geadresseerd beroepschrift door te zenden aan een orgaan dat wel bevoegd is om tot behandeling daarvan over te gaan. Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat met “zo spoedig als mogelijk” in principe een termijn van niet meer dan veertien dagen wordt gehanteerd om het betreffende beroepschrift door te zenden naar een orgaan dat wel bevoegd is.

Tijdstip indiening bij onbevoegd orgaan bepalend of beroep op tijd is

Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) is het tijdstip van indiening bij een onbevoegd bestuursorgaan of een onbevoegde rechter bepalend voor de vraag of het beroep al dan niet op tijd is ingediend, behoudens in het geval van een “kennelijk onredelijk gebruik” van het procesrecht. Bij een kennelijk onredelijk gebruik van het procesrecht moet bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat bij herhaling en met opzet beroep bij een onbevoegde instantie wordt ingediend, zodat het niet tijdig indienen in dergelijke gevallen voor rekening komt van degene die beroep instelt.

Indien beroep wordt ingediend bij een onbevoegd orgaan, dan wordt het – nadat daarop de datum van ontvangst door het onbevoegde orgaan is aangetekend – zo spoedig mogelijk doorgezonden aan het orgaan dat wel bevoegd is tot het in behandeling nemen van het beroep. Gelijktijdig met de doorzending van het beroepschrift, wordt daarvan door het onbevoegde orgaan mededeling gedaan aan de afzender.
Het toezenden van een beroepschrift naar een onbevoegd orgaan, leidt in beginsel dus niet tot een “niet ontvankelijkverklaring” daarvan.