1. DEFINITIES VOOR TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Opdrachtnemer: “Bezwaar en Beroep” (gebruiker van deze algemene voorwaarden);
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die wederpartij is van Bezwaar en Beroep en met wie Bezwaar en Beroep overeenkomt dat zij juridische diensten aan haar zal verlenen;
1.3 Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen Bezwaar en Beroep en opdrachtgever tot stand komt op basis van een overeenkomst van opdracht, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek;
1.4 Diensten: alle juridische dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het opstellen van overeenkomsten, het geven van (juridische) adviezen, het  vertegenwoordigen van opdrachtgever in- en buiten rechte en het voeren van correspondentie;
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Bezwaar en Beroep en opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en/of rechtshandelingen van opdrachtnemer ter zake van diensten aan of voor opdrachtgever welke door opdrachtgever zijn verstrekt aan opdrachtnemer, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever;
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, na wederzijdse bevestiging, zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen;
2.3 De administratie van opdrachtnemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door opdrachtgever verstrekte opdrachten;
2.4 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook – zonder nadere van toepassing verklaring – van toepassing op nieuwe dan wel vervolgopdrachten van opdrachtgever, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt tevens voor alle buitencontractuele relaties tussen partijen;
2.5 Indien deze algemene voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing;
2.6 Bij toepassing van andere algemene voorwaarden, niet zijnde deze algemene voorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden, maar sowieso de toepasselijke artikelen in deze algemene voorwaarden, van toepassing zijn op de overeenkomst voor zover de andere algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk over een bepaald onderwerp komen te spreken.

3. VERGOEDING

3.1 De door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde vergoeding voor de verleende diensten (waaronder correspondentie, procesvertegenwoordiging, email-verkeer, telefonisch- en/of mondeling overleg) wordt berekend door het aantal gewerkte uren te vermenigvuldigen met het uurtarief van EUR 85,- (inclusief kantoorkosten en exclusief 21% BTW), tenzij een vast bedrag of een andere vergoeding voor de opdracht is overeengekomen;
3.2 Reis- en parkeerkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, niet bij de hiervoor bedoelde prijzen inbegrepen. Als vergoeding voor de reiskosten, zal de totale reistijd in rekening worden gebracht tegen een uutarief dat 75% bedraagt van het normale uurtarief. Parkeerkosten worden separaat in rekening gebracht;
3.3 In het uurtarief en/of de kantoorkosten zijn niet inbegrepen eventuele griffierechten, deurwaarderskosten, portokosten en andere kosten, waaronder ook de kosten van een wederpartij waarin de opdrachtgever wordt veroordeeld.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich wel naar beste vermogen inspannen (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
4.2 Opdrachtnemer is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren;
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;
4.4 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal opdrachtgever, opdrachtnemer schriftelijk in gebreke moeten stellen. Tevens dient opdrachtgever aan opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden om de verplichtingen uit de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen;
4.5 Indien opdrachtnemer expliciet een termijn is overeengekomen waarbinnen een opdracht afgerond dient te worden, is opdrachtnemer bij overschrijding van deze termijn – mits de vertraging niet het gevolg is van overmacht of door toedoen van opdrachtgever is ontstaan, dan wel door een wijziging van de opdracht is veroorzaakt – aan opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 15,- per dag. Deze vergoeding mag door opdrachtgever worden verrekend met het nog verschuldigde bedrag aan opdrachtnemer.

5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt;
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan;
5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door opdrachtgever verstrekte gegevens.

6. BETALING

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op;
6.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, treedt deze van rechtswege in verzuim. Alsdan is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het verzuim intreedt tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
6.3 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens opdrachtnemer op te schorten, met uitzondering van de situatie zoals genoemd in artikel 4.5;
6.4 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van opdrachtnemer, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15% van het totale bedrag met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting;
6.5 Opdrachtnemer is bij twijfel inzake de kredietwaardigheid van opdrachtgever gerechtigd om, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die opdrachtnemer, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer;
6.6 Indien opdrachtnemer voor de eerste maal een opdracht ontvangt van opdrachtgever, kan zij van opdrachtgever een nader te bepalen aanbetaling verlangen;
6.7 Opdrachtnemer zal periodiek het gewerkte aantal uren in rekening brengen, tenzij anders overeengekomen;
6.8 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van opdrachtgever voor deze en andere werkzaamheden niet op.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 1.000,-;
7.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding door gebruik van door opdrachtnemer  opgestelde adviezen of overeenkomsten voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn;
7.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden, al dan niet voortvloeiend uit door opdrachtnemer geleverde diensten;
7.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte- en gevolgschade die opdrachtgever ter zake van de geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

8. OPSCHORTING EN ONTBINDING

8.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst van opdracht te ontbinden, indien opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
8.2 Indien de overeenkomst van opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer jegens de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de opdracht;
8.3 Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden;
8.4 Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als opdrachtnemer, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn;
8.5 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is jegens opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is opdrachtnemer, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden.
Indien opdrachtnemer tekort schiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Opdrachtnemer zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

9. OVERMACHT

9.1 Indien opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand;
9.2 Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst van opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, een en ander in overeenstemming met wat verder in deze algemene voorwaarden is bepaald;
9.3 In geval van overmacht van opdrachtnemer ontstaat er geen recht op enige
(schade)vergoeding, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben;
9.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het overeenkomen van de opdracht te voorzien was. Onder omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie, onvoldoende personele bezetting wegens ziekte, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen gerekend.

10. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op door de opdrachtnemer vervaardigde overeenkomsten en adviezen of anderszins in het kader van de opdracht vervaardigde schriftelijke stukken, berust bij opdrachtnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen gegevens, tekstgedeelten of uittreksels uit vorenbedoelde schriftelijke stukken worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.

11. VERTROUWELIJKHEID

Partijen staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.

12. GESCHILLEN

12.1 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de sector kanton van de rechtbank exclusief bevoegd is;
12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke opdracht is het Nederlands recht van toepassing.